suetoniusZ nějakého důvodu mají lidé často tendenci považovat biblické svědectví o Ježíšově životě za nedostatečně spolehlivé k tomu, aby na něm založili důvěru v jeho existenci. K takovému závěru je sice pramalý důvod, to ale pro tuto chvíli pomineme a podíváme se na zmínky o Ježíši pocházející i z jiných než novozákonních dokumentů, tentokrát od římského historika Suetonia.

Gaius Suetonius Tranquillus (asi 70-140 n.l.) byl vysoce postavený římský úředník, který pracoval počátkem druhého století pro císaře Trajána (98-117) jako správce archivů a knihoven v Římě. Za jeho nástupce Hadriána (117-138 n.l.) poté zastával Suetonius ještě významnější funkci císařského tajemníka. Literárně činný Suetonius se zaměřoval na biografii a dvě zmínky o Kristu nacházíme právě v jeho nejznámnějším zachovalém biografickém díle nazvaném Životopisy dvanácti císařů.

V díle které mapuje osudy císařů od Caesara po Domitiana (tj. do roku 96 n.l.) nacházíme v části věnované císaři Claudiovi (vládl mezi lety 41-54 n.l.) a jeho opatřením v oblasti národnostní a náboženské politiky tuto větu:

 

Židy vypudil z Říma, protože tam pod vlivem Chresta vytrvale vyvolávali nepokoje"

 

Fascinující. Je totiž velmi pravděpodobné, že zde máme nezávislé potvrzení svědectví novozákonních Skutků apoštolských (18:2), kde Lukáš vypráví o tom, jak se apoštol Pavel setkává z židovským párem z Pontu, který musel nedávno opustit Itálii, neboť císař Claudius vydal rozkaz o tom, že Židé mají opustit Řím.

Je jméno Chrestos označením pro Krista? Téměř určitě ano. Existují sice někteří badatelé, kteří navrhují vidět v tajemném Chrestovi tvůrce nějaké samostatné židovské sekty odlišné od křesťanů, je ale daleko pravděpodobnější a mezi akademiky málo zpochybňované, že jde o Ježíše, jehož ztotožňování se slíbeným Mesiášem (řecky Christos) vyvolávalo v židovských obcích nepokoje a sváry mezi jeho přívrženci a odpůrci. Suetonius píše svoji zprávu počátkem prvního století po Kristu a proto nepřekvapí, že se čerpaje z archívu domnívá, že se Chrestus stále potuluje po Římě. Méně než dvacet let po Kristově smrti a zmrtvýchvstání na periferii římské říše v Jeruzalémě, je tedy křesťanská víra v samém srdci říše přítomna v takové míře, že si jí všímá sám císař.

 

 

Druhá Suetoniova reference vztahující se ke křesťanství pochází z té části jeho biografického díla věnované neblaze proslulému císaři Neronovi. Věta zní takto:

 

(Po velkém požáru Říma).....byli tresty postihováni křesťané, druh lidí oddaných nové a škodlivé pověře".


Suetonius nechává zaznít tuto informaci uprostřed výčtu spíše chvályhodných Neronových činů. Křesťanství nazývá stejně jako jiný římský historik Tacitus pověrou, což je mimořádně tvrdé odsouzení, jenž u Římanů vyvolávala jakákoliv novost obzvláště v oblasti náboženství. Zajímavé je, že jakkoliv Suetonius stejně jako Tacitus klade svojí informaci o trestech pro křesťany do doby po požáru Říma, na rozdíl od Tacita je s touto událostí nespojuje. Suetonius nemohl neznat Tacita a navíc měl ještě lepší přístup k informacím než on. Mohlo by se snad jednat o tichou polemiku s ním?

 

Na závěr shrnutí. V první referenci nám Suetonius potvrzuje novozákonní informaci o vyhnání Židů z Říma a spojuje ji s nepokoji mezi římskými Židy, vyvolanými Kristem či jeho učením. Druhá reference, v kontextu doby pochopitelně, nazývá novou víru škodlivou pověrou a věřící – následovníky učení Krista – označuje jako křesťany.

I v díle Suetonia, tedy stejně jako u mnohých jiných římských autorů, nacházíme nezávislé potvrzení informací, které nám podává Nový zákon.

 

 

Jiří Lem.

 

 

Podobné články:

Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia

Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu

Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus

Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů

Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu

Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia

 

 

Poznámky

Gary Habermas, Ancient Evidence for the Life of Jesus, Nelson Publishers, 1984

F.F.Bruce, Věrohodnost nového zákona, Návrat 1992

Alena Frolíková, Rané křesťanství očima pohanů, Hh 1992

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Deset nejzajímavějších nálezů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible


Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování


Nejen křesťan nese důkazní břemeno


Marek není očitým svědkem Ježíšova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit


Svoboda, lidská práva či rovnost? Ve světě materialisty nutně pouhé žvásty


Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?


Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce


Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané


Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech


Byl Hitler křesťanem?


Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily


Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?


Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?


Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?


Existoval vůbec v prvním století Nazaret?


Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nelze spatřit?


Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši


Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů


Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic


Vyjímečné tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius


Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?


Spolehlivost biblických textů


Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod


Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?


O mlčícím kocourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá


Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius


Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?


Genesis a hliněné desky z Ebly


Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců


Je Bůh arogantní egoista?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus


A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)


Morální argument pro existenci Boha


Hledání betlémské hvězdy


Víra na způsob vanilkové zmrzliny


Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.


Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia


Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek


Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit


Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia


Zlo jako argument pro Boží existenci?


Ztracené knihy Bible?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu


Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu


Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?


Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol


Kosmologický argument pro existenci Boha


Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství


Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb


Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Co je apologetika?

Apologetika poskytuje racionální základ pro důvěru v pravdivost křesťanského světonázoru a odpovídá na námitky vznesené proti legitimitě takové důvěry.