tiberius
V jedné internetové diskusi jsem se nedávno opětovně setkával s následující výhradou. Jestli Ježíš opravdu existoval a dokonce snad i vstal z mrtvých, měli bychom mít k dispozici nějaké rozumné množství o Kristu svědčících, písemných pramenů. Rozumí se zde samozřejmě informací pocházejících z per autorů, kteří sami křesťany nebyli, neboť tomu co sepsali Kristovi následovníci dle kritiků rozhodně věřit nemůžeme . Jelikož ale prý tyto rané nekřesťanské literární zmínky o Kristu neexistují, nemůžeme si být Ježíšovou historickou existencí nikterak jisti. Tolik argument.

 

Kromě problematické bagatelizace věrohodnosti zmínek o Kristu vzešlých od jeho následovníků, není důvod s tvrzením nějak zásadně nesouhlasit. Sám bych opravdu čekal, že postava, která je často i v myslích nevěřících lidí možná tou nejdůležitější osobou světových dějin, zanechá relativně významný dobový historický otisk. Zřejmě tím mnohé překvapím, ale přesně toto se také stalo.

 

Tiberius byl římským císařem Ježíšovy doby, který zemřel pouhé čtyři roky po Kristu. Na první pohled je každému zřejmé, že persona tohoto typu má daleko lepší předpoklady zanechat po sobě mnohem více záznamů v dobových literárních pramenech, než nějaký potulný kazatel z periferie známého světa. Zní to určitě logicky, ve skutečnosti tomu tak ale vůbec není. Vezmeme-li si období 150 let po smrti Ježíše a stejné období po Tiberiově smrti, zjistíme šokující věc. Překvapivě je to Ježíš a ne César, kdo na tomto poli vítězí.

 

Literární zmínky z per nekřesťanských autorů tohoto období, se v souvislosti s Tiberiem vyskytnou u devíti pisatelů. Dle autorského týmu Habermas / Licona (1) se jedná o následující jména:

 

 • Tacitus
 • Suetonius
 • Velleius Paterculus
 • Plutarch
 • Plinius starší
 • Strabo
 • Seneca
 • Valerius Maximus
 • Flavius Josephus

Tito všichni císaře Tibéria jmenují.

 

Dobrá, jak je na tom tedy Ježíš poté, co vyloučíme křesťanské pisatele z období 150 let po jeho smrti? Ve srovnání s nejmocnějším mužem své doby více než dobře. O Kristu se zmiňuje celkem deset literárních pramenů a je tak v této oblasti lépe doloženou postavou než samotný Tiberius ! Dr. Norman Geisler (2) poskytuje následující výčet těchto zdrojů. Jedná se o tyto autory:

 

 • Flavius Josephus
 • Tacitus
 • Plinius mladší
 • Phlegon
 • Lucian
 • Celsus
 • Suetonius
 • Thalus
 • Mara Bar-Serapion
 • Talmud

 

Skeptikův problém z počátku tohoto článku je tedy zdá se vyřešen.

 

Zajímavost:

Pozoruhodné je  jaké informace můžeme z těchto většinou ke křesťanství lhostejných (v případě Celsa, Tacita a Talmudu nepřátelských) zdrojů o Kristu zjistit a jak jsou v souladu s novozákonním záznamem. Souhrnem se zde dozvídáme že:

 • Ježíš žil během vlády Tiberia
 • Žil ctnostný život
 • Činil zázraky
 • Měl bratra jménem Jakub
 • Byl uznaný jako Mesiáš
 • Byl ukřižovaný za Piláta
 • Byl ukřižován v předvečer židovského Pesachu
 • Po jeho smrti se rozhostila tma a třásla se země
 • Jeho učedníci věřili, že vstal z mrtvých
 • Učedníci byli ochotni za svoji víru zemřít
 • Křesťanství se rychle rozšířilo až do Říma
 • Učedníci popírali římské bohy a uctívali Ježíše jako Boha

Ještě pořád si myslíte, že Ježíš nikdy neexistoval?

 

Jiří Lem.

 

Podobné články:

Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia

Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu

 

Poznámky

1. G.Habermas/M.Licona – The Case for the Resurrection of Jesus, Kregel Publications 2004

2. Norman Geisler, Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, Grand Rapids, Baker 1999

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Deset nejzajímavějších nálezů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible


Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování


Nejen křesťan nese důkazní břemeno


Marek není očitým svědkem Ježíšova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit


Svoboda, lidská práva či rovnost? Ve světě materialisty nutně pouhé žvásty


Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?


Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce


Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané


Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech


Byl Hitler křesťanem?


Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily


Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?


Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?


Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?


Existoval vůbec v prvním století Nazaret?


Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nelze spatřit?


Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši


Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů


Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic


Vyjímečné tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius


Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?


Spolehlivost biblických textů


Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod


Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?


O mlčícím kocourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá


Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius


Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?


Genesis a hliněné desky z Ebly


Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců


Je Bůh arogantní egoista?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus


A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)


Morální argument pro existenci Boha


Hledání betlémské hvězdy


Víra na způsob vanilkové zmrzliny


Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.


Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia


Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek


Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit


Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia


Zlo jako argument pro Boží existenci?


Ztracené knihy Bible?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu


Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu


Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?


Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol


Kosmologický argument pro existenci Boha


Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství


Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb


Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Co je apologetika?

Apologetika poskytuje racionální základ pro důvěru v pravdivost křesťanského světonázoru a odpovídá na námitky vznesené proti legitimitě takové důvěry.