V posledním týdnu Ježíšova života se udály minimálně dvě události, které si lidé po celá staletí dost dobře neuměli vysvětlit. Týkaly se netypických fyziologických projevů Ježíšova organismu, který byl v prvním případě vystavený enormnímu psychickému stresu a v druhé instanci brutálnímu zacházení při popravě. Objasnila nám je plně až moderní lékařská věda a my tak máme o důvod více k důvěře v autenticitu Písma.


Pocení krve


V předvečer dne, kdy měl být Ježíš ukřižován, odchází se svými učedníky na Olivovou horu a modlí se. Ví co jej následujícího dne čeká, kromě těžko představitelného fyzického násilí bude čelit pro něj zřejmě ještě daleko intenzivnějším mukám spojeným s odloučením od Boha Otce v roli obětního beránka nesoucího na sobě hříchy světa. Ježíš je v agónii – slovem „agonia" tedy alespoň doktor Lukáš, evangelista který nám příběh přináší, Ježíšův stav popisuje. V jeho evangeliu čteme, že se „Ježíš v úzkostech zápasil a modlil ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve." (Lk 22:44)
Dříve než se začneme zabývat námitkou skeptiků vztaženou k očividné podivnosti „pocení krve", chci říci, že neexistují důvody nebrat Lukášův popis doslovně. Teologové a řečtináři se jinými slovy shodují na tom, že Lukáš nechtěl pouze přirovnat kanoucí pot k stékající krvi, ale říci, že krev byla skutečně v potu přítomná.
Jak to tedy je? Máme tu co do činění s produktem přebujelé fantazie evangelisty, na kterém můžeme ilustrovat důvody pro nedůvěru v přesnost novozákonních spisů? Určitě ne. Ježíš nebyl jediným člověkem, který něčím podobným prošel. Již ve starověku se o jevu zmiňují řečtí filozofové Theoprastus a před ním Aristoteles, nicméně až ve dvacátém století se lékaři dopátrali jeho vysvětlení. Potvrdilo se, že k němu dochází ve vzácných případech prožívaného extrémního stresu (1). Hematidrosis, jak je tato reakce organismu nazývána, byla na sklonku dvacátého století blíže studována a 76 shromáždněných případů bylo klasifikováno podle jejích příčin. Bylo konstatováno, že „za nejčastější příčinu lze označit naléhavý strach, nebo stav intenzivního duševního rozjímání" (2). Jak vlastně celá ta věc vzniká? „Velmi silná úzkost způsobí uvolnění chemikálií, které potrhají kapiláry v potních žlázách. V důsledku toho dojde k drobnému krvácení do těchto žláz a pot se pak zabarví krví. Nejedná se o nějaké velké krvácení, jde spíše o malé množství krve." (3)

 

Krev a voda při probodení římským kopím


Jan ve svém evangeliu zmiňuje další podivný úkaz. Římský popravčí zjišťuje, že Ježíš je na kříži mrtev, neláme mu proto nohy aby smrt urychlil (odsouzenec se tak nemůže nadzvednout k nádechu), ale pro jistotu ještě probodne jeho bok kopím. Z rány se dle evangelisty vyhrne krev a voda.
Není to hrozně zvláštní? Co se stalo? Jak mohla vytéci voda a krev odděleně? Nenechal se apoštol Jan unést snahou nějak přizpůsobit realitu snaze o její zduchovnění? Je tedy mimochodem pravda, že již od velmi raných dob byla tato událost vnímána jako symbolické znázornění svátostí – večeře Páně a křtu. I ve středověkém umění nacházíme obrazy, na kterých z Ježíšova boku vytéká krev přímo do kalicha...
Událost má zřetelně vedlejší symbolický dopad, na to se ale nyní nezaměřujeme. Jde o to, zda lze s našimi dnešními znalostmi fenomén vysvětlit a potvrdit možnost jeho výskytu během této konkrétní situace. A ono to jde. Lékaři označují jako hypovolemický šok okolnost, kdy dojde následkem vnějšího i vniřního krvácení a dehydratace k výraznému snížení množství krve v cévách. Je velice pravděpodobné, že Ježíš po brutálním bičování, jež samo o sobě mnohým přineslo smrt, přesně v takovém šoku byl. Za takových okolností dochází k trvalému zrychlení srdečního tepu, které urychlí selhání srdce a projeví se shromážděním tak zvané perikardiální tekutiny v membráně kolem srdce a pleurální tekutiny kolem plic. Voják který se chtěl přesvědčit o Ježíšově smrti probodl (pravděpodobně) pravý Ježíšův bok mezi žebry. Kopí očividně probodlo pravou plíci a srdce, takže po jeho vytažení vytekla nejprve perikardiální a poté pleurální tekutina. Ta druhá jmenovaná vypadá jako průzračná kapalina podobná vodě, za ní následovalo velké množství krve...(4)


Pro úplnost chci ještě raději reagovat na jednu věc. Pečlivý čtenář si možná všimne toho, že na rozdíl od lékařského popisu výše, píše evangelista o tom, že tekutiny vytekly v opačném pořadí, tj. krev a voda. Zcela jistě ale není třeba věc přeceňovat. Uvědomme si, že se pořadí slov ve starověké řečtině neřídilo nutně pořadím událostí, ale významem a důležitostí. Jelikož z rány vyteklo mnohem více krve než vody, je pouze logické, že ji Jan uvedl na prvním místě.


Co z výše uvedeného vyplývá? Evangelisté nebyli schopní tyto jevy vysvětlit, přesto je jako očití svědkové událostí reportovali. Teprve dnes zjišťujeme jak jejich popisy odpovídají poznaným fyziologickým reakcím organismu vystavenému odpovídajícím okolnostem. Máme tu tak další silné potvrzení autenticity novozákonních dokumentů.

 

                                                                                                                                                 Jiří Lem.

 

Poznámky

1. Sutton, R.L. Jr. (1956), Diseases of the Skin (St. Louis, MO: Mosby College Publishing), eleventh edition

2. Holoubek, J.E. and A.B. Holoubek (1996), “Blood, Sweat, and Fear. ‘ ” Journal of Medicine, 27[3-4]:115-33.

3. Lee Strobel, Kauza Kristus, Návrat domů, 2002

3. Lee Strobel, Kauza Kristus, Návrat domů, 2002

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Deset nejzajímavějších nálezů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible


Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování


Nejen křesťan nese důkazní břemeno


Marek není očitým svědkem Ježíšova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit


Svoboda, lidská práva či rovnost? Ve světě materialisty nutně pouhé žvásty


Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?


Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce


Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané


Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech


Byl Hitler křesťanem?


Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily


Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?


Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?


Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?


Existoval vůbec v prvním století Nazaret?


Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nelze spatřit?


Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši


Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů


Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic


Vyjímečné tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius


Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?


Spolehlivost biblických textů


Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod


Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?


O mlčícím kocourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá


Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius


Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?


Genesis a hliněné desky z Ebly


Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců


Je Bůh arogantní egoista?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus


A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)


Morální argument pro existenci Boha


Hledání betlémské hvězdy


Víra na způsob vanilkové zmrzliny


Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.


Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia


Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek


Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit


Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia


Zlo jako argument pro Boží existenci?


Ztracené knihy Bible?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu


Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu


Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?


Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol


Kosmologický argument pro existenci Boha


Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství


Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb


Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Co je apologetika?

Apologetika poskytuje racionální základ pro důvěru v pravdivost křesťanského světonázoru a odpovídá na námitky vznesené proti legitimitě takové důvěry.