eblaV sedmdesátých letech dvacátého století došlo na území moderní Sýrie k nálezu hliněných destiček které mají, pro ty kdo nepokládají první knihu Bible (Genesis) za mýtus, veliký význam v tom, že nezávisle podporují její verzi událostí počátku světa. O co jde?

 

Hliněné tabulky nalezené v Tell Mardích v počtu šestnácti tisíc jsou se stářím odhadovaným mezi léta 2250 – 2580 před Kristem (Pettinato, Matthiae) v tuto chvíli možná nejstarším písemným záznamem lidstva (1). Pocházejí z městského státu Ebla, který se nacházel asi 60 km od starobylého a dnes stále hojně obydleného syrského města Allepo. Z informací, které byly zatím o obsahu těchto destiček publikovány, vyplývá pro obhájce historicity Genese nejedna důležitá věc. Předně se na jejich površích setkáme s nejrůznějšími názvy a jmény, se kterými jsme se doposud měli často možnost setkat pouze v Bibli. Kritici například dlouhá léta tvrdili, že se název Kenaan v starodávné Syrii nepoužíval a do knihy Genesis byl vložen až zpětně. Na hliněných tabulkách z Ebla nicméně Kenaan figuruje. Je nám tu nezávisle na informacích ze Starého zákona potvrzena existence měst Adma, Seboim či Soár, které byly doposud známé pouze z biblického vyprávění o Abrahamovi a bitvě králů. Mluví se tu o městech jako Cháran, Sodoma, Gomora či Ur, jsou zmíněna jména božstev jako například Baal a setkáme se zde dokonce i s Adamem, Evou či Noem. (2)


Nesmírně zajímavá je skutečnost, že v materiálech z Ebla máme nejstarší mimobiblický záznam o stvoření. O zhruba 600 let předchází kreační příběh známý z Babylonu a navíc velmi výrazně koresponduje s biblickým podáním. Mluví se zde stejně jako v Genesis o jediné bytosti, která stvořila nebe a zemi, přičemž paralely ukazují na to, že biblická verze je z důvodu absence přikrašlování ke kterému obyčejně postupem času dojde, onou původní a tedy starší. Stejně jako v Bibli, se i zde setkáváme v kontextu dávných kreačních příběhů se zcela unikátní představou (potvrzenou až moderní kosmologií – viz tento článek) o stvoření z ničeho. Najdeme tu například toto prohlášení: „Pane nebe a země, země nebyla – ty jsi jí stvořil, denní světlo nebylo – ty jsi jej stvořil..." (3)


Význam hliněných destiček z Ebly tím ale stále není vyčerpán. Jejich nálezem byla totiž i vyvrácena představa o evoluci monoteismu (víry v jediného Boha) z původně praktikovaného polyteismu (víry ve více Bohů), která vznikla a byla populární v průběhu devatenáctého století mezi německými badateli jako například Julius Wellhausen. Nyní tedy máme v ruce důkaz o tom, že monoteismus polyteismus předcházel - přesně jak vyplývá z Bible.

 

Obsah všech hliněných desek z Ebla stále není ani zdaleka prozkoumán. Už nyní je ale zřejmé, že v nich máme silný doklad toho, že první kapitoly Genesis nemají mytologický, ale historický charakter.

 

Jiří Lem.

 

Poznámky

1. Geisler, Norman L.,Baker encyclopedia of Christian apologetics, Baker Books 1999

2. R. Ostling, “New Grounding for the Bible?” Time, 21 září 1981, M. Dahood, “Are the Ebla Tablets Relevant to Biblical Research?” BAR, září 1980

3. 1. B. Pettinato, The Archives of Ebla

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Deset nejzajímavějších nálezů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible


Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování


Nejen křesťan nese důkazní břemeno


Marek není očitým svědkem Ježíšova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit


Svoboda, lidská práva či rovnost? Ve světě materialisty nutně pouhé žvásty


Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?


Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce


Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané


Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech


Byl Hitler křesťanem?


Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily


Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?


Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?


Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?


Existoval vůbec v prvním století Nazaret?


Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nelze spatřit?


Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši


Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů


Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic


Vyjímečné tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius


Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?


Spolehlivost biblických textů


Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod


Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?


O mlčícím kocourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá


Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius


Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?


Genesis a hliněné desky z Ebly


Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců


Je Bůh arogantní egoista?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus


A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)


Morální argument pro existenci Boha


Hledání betlémské hvězdy


Víra na způsob vanilkové zmrzliny


Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.


Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia


Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek


Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit


Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia


Zlo jako argument pro Boží existenci?


Ztracené knihy Bible?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu


Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu


Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?


Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol


Kosmologický argument pro existenci Boha


Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství


Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb


Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Co je apologetika?

Apologetika poskytuje racionální základ pro důvěru v pravdivost křesťanského světonázoru a odpovídá na námitky vznesené proti legitimitě takové důvěry.