garden tombAni po Ježíšově smrti učedníci neztratili víru. Nedbajíce nebezpečí, které jim hrozilo, se první den po sobotě vydali k hrobu. Ve skálopevné jistotě očekávali spatřit, jak se odvalí ten veliký kámen a nad smrtí vítězný Ježíš vyjde ven. Ženy ale s neohroženými učedníky nebyly. Celé ustrašené se choulily za zavřenými dveřmi....

Že se vám to nezdá? Máte pravdu. Nový zákon událost popisuje poněkud jinak. Zajímavé je, že tak činí způsobem, který dodává zprávě o vzkříšeném Kristu výrazný punc autenticity.

 

Víte, jak se každý Žid prvního století denně modlil? Kromě jiného také takto: „Požehnaný jsi Pane náš Bože, vládče nebe, jenž jsi mně nestvořil jako ženu". (1) Dnes nám to může znít neuvěřitelně, ale v té době se nad tím sotva někdo pozastavil. Židovským ženám té doby nebylo například standardně dovoleno svědčit u soudu, neboť jejich svědectví nebylo považováno za spolehlivé. To potvrzuje Flavius Josephus, když ve svých Starožitnostech z konce prvního století po Kristu píše: „Nechť není přijímáno svědectví ženy, kvůli lehkomyslnosti a nestoudnosti tohoto pohlaví" (2). Ačkoliv žádný z výše uvedených nepěkných závěrů ze Starého zákona nevyplývá, nevyhřívala se zkrátka židovská žena té doby na vyšších příčkách společenského žebříčku. Oproti mužům byly tedy ženy v patriarchální židovské společnosti občany druhé kategorie.

 

Proč to zmiňuji?

 

Chci poukázat na to, že navzdory nízkému společenskému postavení a nemožnosti plnit roli věrohodného svědka, to byly právě ženy, které dle evangelií první přinášejí svědectví o prázdném hrobě. Zajímavé že? Jestliže je totiž novozákonní vyprávění o prázdném hrobě legendou nebo smyšlenkou, je vzhledem k zanedbatelnému potenciálu ženy vystupovat jako věrohodný svědek nanejvýš nepravděpodobné, že se právě z žen stanou hlavní svědkové prázdného hrobu a vzkříšeného Krista. Nový zákon ale přesto právě toto činí! Od případného fabulátora by bylo z hlediska věrohodnosti zprávy vrcholně netaktické obsadit do role hlavních svědků ženy. Evangelista na to nicméně nedbá, přidá dokonce jména těch žen (což samozřejmě usnadní odhalení podvodu jsou-li to fiktivní postavy) a vše korunuje tím, že si za hlavního svědka vybere Marii z Magdaly, na kterou nám evangelista Lukáš vyzradil, že bývala posedlá démony. Máte ještě nějaký nápad jak u dobového posluchače snížit věrohodnost?

 

Chtěl-li si někdo opravdu celý příběh vymyslet, vybral by si bezesporu pro takovou roli učedníky a ne ženy. Nedává smysl nechat budoucí sloupy církve schované doma a riskovat zanechání dojmu, že jsou ve srovnání s ženami pasivní, bez víry a ustrašení.

 

Skutečnost, že si Nový zákon navzdory významnému dobovému riziku snížené kredibility trvá na ženách jako na hlavních svědcích prázdného hrobu a Ježíšova vzkříšení je významným indikátorem toho, že zpráva kterou podává je pravdivá.

 

 

Jiří Lem.

 

Podobné články:

Mohlo být židovské teologické myšlení důvodem pro vznik víry učedníků ve vzkříšení Krista?

 

Poznámky

1. Talmud, Berakhot 60b

2. Flavius Josephus, Židovské starožitnosti

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Deset nejzajímavějších nálezů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible


Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování


Nejen křesťan nese důkazní břemeno


Marek není očitým svědkem Ježíšova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit


Svoboda, lidská práva či rovnost? Ve světě materialisty nutně pouhé žvásty


Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?


Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce


Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané


Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech


Byl Hitler křesťanem?


Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily


Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?


Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?


Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?


Existoval vůbec v prvním století Nazaret?


Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nelze spatřit?


Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši


Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů


Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic


Vyjímečné tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius


Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?


Spolehlivost biblických textů


Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod


Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?


O mlčícím kocourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá


Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius


Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?


Genesis a hliněné desky z Ebly


Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců


Je Bůh arogantní egoista?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus


A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)


Morální argument pro existenci Boha


Hledání betlémské hvězdy


Víra na způsob vanilkové zmrzliny


Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.


Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia


Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek


Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit


Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia


Zlo jako argument pro Boží existenci?


Ztracené knihy Bible?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu


Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu


Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?


Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol


Kosmologický argument pro existenci Boha


Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství


Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb


Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Co je apologetika?

Apologetika poskytuje racionální základ pro důvěru v pravdivost křesťanského světonázoru a odpovídá na námitky vznesené proti legitimitě takové důvěry.