orange_in_the_orange_by_star_cookiesTezi o tom, že jsou všechna náboženství ve své podstatě stejná, budeme slýchat převážně od těch, kdo mezi vyznavače žádného konkrétního náboženského směru nepatří. Tato věta je v našem prostředí často vyřčena za účelem otupení ostří představovaného konceptem jedinečnosti biblické zvěsti o spásonosné smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Jinými slovy se tu říká, že, „jelikož jsou všechna náboženství stejná, není důvod být tak nějak přehnaně znepokojen řečmi o tom, že Ježíš je ta jediná cesta apod.." V tomto článku se chci dotknout jenom jednoho aspektu tohoto problému.

Jsou opravdu všechna náboženství stejná nebo ne?

Náboženství jsou obecně tvořena třemi částmi.

Jedná se o a.) etický kód, b.) kult a c.) krédo.

Kategorii etický či morální kód můžeme pro ilustraci naplnit příkazy „nezabiješ" či „nepokradeš".

Do kultu řadíme ceremoniální či rituální prvky, daného náboženství - v případě křesťanství je to například slavení večeře Páně, nebo křest.

Poslední komponent, krédo, je samozřejmě tvořeno doktrínou, či učením daného náboženství. Jako křesťané sem řadíme učení o božství Ježíše Krista, nebo jeho zástupnou smrt za hříchy světa.

Když lidé řeknou, že jsou všechna náboženství v podstatě stejná, mluví zpravidla o tom, co jsme zde zahrnuli pod popisek „etický kód". Je jasné, že až na vyjímky se skutečně všechny náboženské systémy světa v hrubých obrysech shodnou na tom, že láska je lepší než nenávist, štědrost než lakota, či statečnost než zbabělost. Mluvíme-li tedy o etickém kódu, můžeme kritikovi přiznat bod. Jakmile bychom ale měli začít hovořit o kultu a krédu, bude vše jinak. Rozdíly zde budou enormní, přičemž samozřejmě není možné je ignorovat. Tvoří určující část toho, co dané náboženství představuje. Máme snad jako křesťané upustit od křtu, abychom ladili s těmi náboženskými systémy, které jej neznají? Neměli bychom rezignovat na přesvědčení, že je Ježíš Božím synem, abychom souzněli s muslimy, pro které je ta představa rouháním? Jak naložíme s křesťanským konceptem soudu, či posmrtného života v konfrontaci s východními pojetím těch věcí, které je tomu našemu úplně cizí? Vzdáme se obsahu naší víry v zájmu globální náboženské jednoty? Zcela určitě ne, a neučiní to ani žádné jiné z relevantních náboženství? Proč? Prostě proto, že kult a krédo jsou fundamentálními částmi náboženských systémů, které nelze odstranit aniž bychom zároveň odstranili samotné systémy.

Možná se částečně shodneme na etickém kódu, rozdíly mezi krédy a kulty jsou však nepřekonatelné. Všechna náboženství tedy nejsou stejná.

Ani omylem.

Jiří Lem.

Vyhledej

Seznam článků v této sekci

Deset nejzajímavějších nálezů biblické archeologie za 2018 dle Christianity Today


Proč teorie velkého třesku ukazuje na Boha, o kterém svědčí Bible


Zdánlivé biblické kontradikce - užitečné principy k jejich posuzování


Nejen křesťan nese důkazní břemeno


Marek není očitým svědkem Ježíšova života. Bůh ví kde vzal své informace a zda se jim dá věřit


Svoboda, lidská práva či rovnost? Ve světě materialisty nutně pouhé žvásty


Vysvětluje hypotéza existence Boha dobře vznik vesmíru?


Co simulujeme případným vytvořením života ve zkumavce


Problémy se sčítáním lidu a přepracovaným Quiriniem


Náboženství v rozporu s vědeckým pokrokem?


Ateisté? Mají pouze o jednoho boha méně, než křesťané


Lékařská věda k nezvyklým projevům Ježíšova organismu v jeho posledních dnech


Byl Hitler křesťanem?


Jak můžeme věřit evangelijním vyprávěním, když v nich chybí důležité detaily


Starozákonní Bůh kamenem úrazu? Jak naložit s výboji Izraelců v Kenaanu?


Bojíme se hovorů o evoluci? Je to nutné?


Záleží na tom zda byl Ježíš vzkříšen? A lze vůbec chtít něco takového dokázat?


Existoval vůbec v prvním století Nazaret?


Jestliže Bůh existuje, proč jej není vidět? Jak moc rozumné vůbec je věřit něčemu, co nelze spatřit?


Vylučuje mozek myšlenky tak jako ledviny vylučují moč? Proč uvažovat o duši


Proč nemáme pro existenci Boha více důkazů


Bible plná chyb, aneb mnoho povyku pro nic


Vyjímečné tvrzení pouze s vyjímečně přesvědčivými důkazy


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Plinius


Co dokazuje mučednická smrt Kristových učedníků?


Spolehlivost biblických textů


Steve Jobs neexistoval. Vymysleli si jej lidé, kteří nevěděli jak funguje Apple iPod


Tma v pravé poledne při ukřižování Ježíše Krista. Mýtus nebo historická realita?


O mlčícím kocourkovi Mikešovi aneb nepřeklenutelné rozdíly mezi člověkem a zvířaty a co z toho také vyplývá


Vedou všechna náboženství k Bohu? Podobenství o slonovi a několika slepcích


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Suetonius


Bůh? A proč ne rovnou vodník Česílko nebo Santa Klaus?


Genesis a hliněné desky z Ebly


Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců


Je Bůh arogantní egoista?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš a Tacitus


A kdo teda stvořil Boha? (když jste tak chytrej)


Morální argument pro existenci Boha


Hledání betlémské hvězdy


Víra na způsob vanilkové zmrzliny


Ježíš nikdy netvrdil že je Bůh. Toho z něj udělali až jeho učedníci.


Ježíš nebo Ceasar? Verdikt literárních pramenů


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš u Flavia


Proč věřit pravdivosti zpráv o Ježíšově vzkříšení? Žena jako klíčový svědek


Jak na zlo ve světě a proč se vám to nemusí líbit


Dá se věřit Janovi? O spolehlivosti čtvrtého evangelia


Zlo jako argument pro Boží existenci?


Ztracené knihy Bible?


Mimobiblické zmínky o Kristu - Ježíš v židovském Talmudu


Spolehlivost textů Nového Zákona ve světle hry na tichou poštu


Jsou všechna náboženství v podstatě stejná?


Takoví normální zabijáci - křesťanství, ateismus a hromada mrtvol


Kosmologický argument pro existenci Boha


Křesťanství a údajný vliv na něj ze strany mysterijních náboženství


Náboženství vzniklo jako projekce našich tužeb


Bibli sepsali lidé - proto jí nemůžeme věřit

Co je apologetika?

Apologetika poskytuje racionální základ pro důvěru v pravdivost křesťanského světonázoru a odpovídá na námitky vznesené proti legitimitě takové důvěry.